Amazon i Komisja Europejska mają wspólną wizję rozwoju UE w kierunku cyfrowej transformacji. Jesteśmy pewni, że technologia może znacząco poprawić życie Europejczyków i przynieść krajom UE rzeczywiste korzyści w sektorze publicznym. W pełni popieramy tezę przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, zgodnie z którą transformacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Wnosimy swój duży wkład i odgrywamy znaczącą rolę w cyfrowym sukcesie UE. Zatrudniamy bezpośrednio ponad 200 000 osób na całym kontynencie i wspieramy 225 000 europejskich małych i średnich przedsiębiorców poprzez sklepy Amazon na całym świecie. Od 2010 r. zainwestowaliśmy ponad 142 mld euro na rozwój Amazon w UE, a inwestycje biznesowe Amazon Web Services [AWS] w infrastrukturę chmurową mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Komisji Europejskiej w ramach Cyfrowej Dekady UE. Z zaangażowaniem i dumą wspieramy europejskie innowacje, a nasze zespoły Amazon Development Center pracują nad najnowocześniejszymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, robotyką i uczeniem maszynowym, które przynoszą wymierne korzyści klientom na całym świecie.

Z niecierpliwością czekamy na efekty cyfrowej transformacji i tym samym ich realny wpływ na przyszłość UE. Znamy swoją rolę w tym procesie i jesteśmy w pełni gotowi, by kontynuować współpracę z innymi podmiotami prywatnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi. Jak wszyscy wiemy, innowacje technologiczne i postęp nie powstają w odosobnieniu. Innowacje w dziedzinie technologii to dążenie globalne; wysiłek zespołowy, który opiera się na transgranicznym przepływie informacji oraz przepisach i regulacjach ułatwiających pozytywną wymianę pomysłów, a tym samym wspierających przedsiębiorstwa, w tym takie jak Amazon, w ich wysiłkach na rzecz wprowadzania innowacji na poziomie globalnym.

Grupa D9+ to ministerialna grupa zaawansowanych cyfrowo krajów UE promująca wdrażanie i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie cyfryzacji. Tworzy ją 12 państw UE, które znajdują się w czołówce krajów zaawansowanych pod względem gospodarki cyfrowej: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecja.

Spotkanie przedstawicieli Grupy D9+ w Polsce stało się dla nas pretekstem do wytyczenia dróg rozwoju zapewniających Europie technologiczną konkurencyjność. Jak zatem zachęcić liderów polityki cyfrowej UE do dalszych wysiłków na rzecz digitalizacji Unii Europejskiej?

1. Wzmocniony jednolity rynek cyfrowy. Jesteśmy dumni z tego, że orędujemy jednolitemu rynkowi UE, a nasze kolejne priorytety mogą przyczynić się do wykorzystania jego pełnego potencjału. Agenda programu UE powinna koncentrować się zatem na wykorzystaniu i wzmocnieniu nieodłącznych atutów jednolitego rynku. Zniesienie barier na rynku wewnętrznym UE, zwłaszcza w przypadku towarów i usług cyfrowych, wzmocni i podniesie rangę Europy jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji i wesprze transformację cyfrową gospodarki UE, a tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsumentów.

2. Realizacja założeń Cyfrowej Dekady dla Europy. Unijna Dekada Cyfrowa określa wizję transformacji cyfrowej do roku 2030. Jest to pryzmat, przez który UE powinna wspierać rozwój cyfrowych ekosystemów, bazując na dowodach, zorientowaniu na klienta i niezależności od technologii. Wizja ta poowinna ponadto zabezpieczać cele UE i państw członkowskich w zakresie cyfryzacji. Dotyczy to przede wszystkim bieżących dyskusji na temat potrzeb UE w zakresie infrastruktury łączności, w tym rodzajów infrastruktury i wielkości inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w nadchodzących latach.

3. Stymulowanie inwestycji. Amazon inwestuje na wiele sposobów, by zwiększyć cyfrową wytrzymałość UE, w tym w infrastrukturę chmurową i logistyczną, łączność satelitarną, bezpieczeństwo cybernetyczne, umiejętności cyfrowe, nowe technologie (od kwantów po sztuczną inteligencję) oraz poprzez nasze zobowiązanie klimatyczne, które obejmuje ambitne zobligowanie do zakupu energii odnawialnej i dekarbonizacji transportu. UE również może dodatkowo stymulować tego typu inwestycje, dając sektorowi cyfrowemu czas na dostosowanie się po wdrożeniu szeroko zakrojonych regulacji unijnych. Niedawno przyjęte środki UE wiążą się bowiem ze znacznymi kosztami implementacji przepisów i obciążeniami administracyjnymi, co wpływa na zdolność przedsiębiorstw do inwestowania w Europie i wspierania europejskich partnerów przemysłowych oraz MŚP.

4. Współpraca transatlantycka. UE i USA łączą zaawansowane stosunki gospodarcze. Amerykańskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE, w tym Amazon, stanowią najsilniejsze ogniwa tego łańcucha. Współpraca transatlantycka daje bowiem znaczące wzajemne możliwości, a silna UE powinna być otwarta na USA z pełną wzajemnością w tych relacjach. Irlandzki premier Taoiseach Leo Varadkar ujął to doskonale w niedawnym przemówieniu do Amerykańskiej Izby Handlowej. W jego opinii działania podejmowane po jednej stronie Atlantyku powinny uzupełniać działania inicjowane po drugiej stronie, a nie zagrażać wzajemnym postępom. Dodał, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza, że na krajach takich jak Irlandia spoczywa większa odpowiedzialność za orędowanie za wolnym handlem i otwartością gospodarczą. Tym samym powinny opowiadać się za współpracą z podobnie myślącymi krajami, takimi jak te z grupy D9+, w celu osiągnięcia postępów w tym zakresie. Po drugiej stronie Atlantyku kluczowe znaczenie ma znalezienie wspólnej płaszczyzny w kwestiach politycznych sprzyjających innowacjom – od zasad dotyczących danych, po bezpieczeństwo cybernetyczne, łączność i sztuczną inteligencję. Zbliżające się posiedzenie Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA stanowi forum umożliwiające osiągnięcie postępów.

Wierzymy, że wszystkie kraje skorzystają na otwartych granicach cyfrowych, w tym państwa członkowskie D9+, zwłaszcza że są to małe i otwarte gospodarki, zależne w dużej mierze od otwartych granic. Odrzucając restrykcyjne zasady podyktowane "strategiczną autonomią", kraje UE będą nadal czerpać korzyści z głębokiej integracji oraz wymiany informacji, dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami z przedsiębiorcami spoza UE. To z kolei wesprze wysiłki UE na rzecz budowania bezpieczeństwa i odporności, a tym samym przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji.

Mając na względzie przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego i nowego Kolegium Komisarzy Europejskich, Grupa D9+ może objąć przewodnictwo w realizacji agendy cyfrowej. W tym celu musi opowiadać się za politykami w UE opartymi na innowacyjności, konkurencyjności i otwartości, a także wzmacniać stosunki między UE a podobnie myślącymi partnerami, takimi jak USA.

I nie tylko my tak to postrzegamy. Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej (ECIPE) zgadza się, że kraje D9+ powinny przejąć rolę lidera w zakresie rozwoju unijnych regulacji cyfrowych i szerszej polityki na rzecz otwartej gospodarki cyfrowej. W najnowszym raporcie ECIPE wyraźnie wskazuje, że: Kraje D9+ mają przed sobą kluczowe zadanie: być bardziej proaktywnym w rozwijaniu nowych pomysłów na to, jak powinna ewoluować polityka europejska, posuwać naprzód reformy gospodarcze, które są niezbędne dla głębokiej integracji cyfrowej i zapewnić, że głos gospodarek otwartych cyfrowo będzie słyszany przy stołach negocjacyjnych, gdy polityka będzie decydowana w Brukseli.

Promując otwarty przepływ danych i otwarty handel oraz zapewniając harmonizację unijnych standardów technologicznych z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), Grupa D9+ może znacząco pomóc w budowaniu Europy na miarę ery cyfrowej. Amazon chce wnieść swój wkład w tę dyskusję i w zaangażowany sposób uczestniczyć w wypracowaniu najlepszych ku temu rozwiązań.

Lucy C. Cronin jest wiceprezesem ds. polityki publicznej UE w firmie Amazon.